Kontakt

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

e-mail: ksng@gugik.gov.pl

tel. (+48) 22 563 13 49
fax (+48) 22 532 25 97

ul. Jana Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

 

Wszelką korespondencję prosimy opatrzyć imieniem, nazwiskiem i adresem nadawcy.


Komisja odpowiada na merytoryczne pytania dotyczące polskiego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


Ze względu na tryb pracy Komisji (posiedzenia zwoływane kilka razy do roku) czas udzielania odpowiedzi w kwestiach, w których niezbędne jest zasięgnięcie opinii całej Komisji, może być znacznie wydłużony.KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju obejmującego swym zasięgiem cały obszar kraju mogą być przetwarzane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Państwa dane osobowe.
W związku z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: iod@gugik.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach danych, celach oraz na podstawach prawnych wskazanych w Rejestrze zbiorów danych publikowanym pod adresem http://www.gugik.gov.pl/bip/rejestr-zbiorow-danych-osobowych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem oraz odbiorcy wskazani w ww. Rejestrze zbiorów danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w odniesieniu do zbiorów danych wskazanych w ww. Rejestrze zbiorów danych;
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych zawartych w ww. Rejestrze zbiorów danych, na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. W zależności od zbioru danych osobowych, zawartych w ww. Rejestrze zbiorów danych, w którym są przetwarzane Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy;
11. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.