KSNG

 

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG)

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działa przy Głównym Geodecie Kraju. W jej skład wchodzą specjaliści z dziedziny: geografii, historii, językoznawstwa i kartografii.

Do zadań Komisji należy:

  • opiniowanie wniosków kierowanych do Komisji w sprawie ustalenia oryginalnego brzmienia i pisowni nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski oraz opracowywanie wykazów tych nazw
  • ustalenie brzmienia i pisowni polskich nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski
  • opracowywanie urzędowych wykazów polskich nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski
  • ustalanie zasad latynizacji nazw obiektów geograficznych zapisywanych oryginalnie niełacińskimi systemami pisma
  • współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi i odpowiednimi organami innych państw, zajmującymi się problematyką standaryzacji nazw geograficznych
  • reprezentowanie Polski na konferencjach międzynarodowych poświęconych problematyce standaryzacji nazw geograficznych
  • opiniowanie publikacji i wydawnictw z zakresu nazewnictwa geograficznego obiektów położonych poza granicami Polski
  • proponowanie do użytku międzynarodowego obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Polski

Wynikiem pracy Komisji są m.in. wydawane wykazy polskich nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski, przewodniki toponimiczne, zasady latynizacji.

Jednym z zadań Komisji jest reprezentowanie Polski na konferencjach międzynarodowych poświęconych problematyce standaryzacji nazw geograficznych – ponieważ, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polska udostępnia narodowe ustalenia i publikacje nazewnicze innym państwom. Zadanie to realizowane jest przez współpracę w ramach Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). W strukturze UNGEGN Polska należy do Sekcji Regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Na forum międzynarodowym śledzi się postępy w dziedzinie standaryzacji nazw geograficznych w poszczególnych państwach, wymienia się informacjami na temat narodowej standaryzacji nazw geograficznych, opracowuje wspólne programy najpilniejszych zadań, dąży do osiągnięcia przyszłego celu, jakim ma być światowy gazeter, czyli publikacja obejmująca wykaz możliwie wszystkich podstawowych nazw geograficznych świata.

W celu ujednolicenia stosowanego nazewnictwa opracowywane są wykazy nazw obiektów geograficznych. Działalność ta ma ogromne znaczenie we właściwej organizacji państwa oraz we współpracy międzynarodowej. Nazwy geograficzne są częścią dziedzictwa kulturowego oraz tradycji – ich poprawny, jednoznaczny zapis jest tak ważny jak poprawne zapisanie nazwiska. Dzięki ujednoliconemu nazewnictwu można wyeliminować błędne formy nazewnicze i jednoznacznie identyfikować obiekty, co jest niezwykle ważne w międzynarodowej wymianie informacji. O szczególnym znaczeniu tego zagadnienia świadczy rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca ujednolicenia nazewnictwa geograficznego w obiegu międzynarodowym.

Komisja realizując swoje zadania współpracuje m.in. z: Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Radą Języka Polskiego, Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, służbą geograficzną Wojska Polskiego, Polskim Komitetem Normalizacyjnym.