Podstawa prawna działalności KSNG

 

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działa przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania Komisji reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 316) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz.U. 2009 nr 107 poz. 897).
Tekst ujednolicony rozporządzenia


Zasady funkcjonowania rejestru polskich nazw geograficznych świata w ramach państwowego rejestru nazw geograficznych oraz tryb przekazywania przez Komisję nazw do rejestru określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012 poz. 309).

Obecny regulamin prac Komisji został zatwierdzony przez Głównego Geodetę Kraju 24 marca 2010 roku.