Narodowy gazeter Polski

Tom 1. Hydronimy

Nazwy geograficzne spełniają ważną rolę informacyjną przy identyfikacji i lokalizacji różnych obiektów na powierzchni Ziemi. Są one ważnym elementem języka mówionego, a w formie pisemnej stanowią istotny element map i innych publikacji. Mając to na uwadze, każde państwo stara się opracowywać i publikować oficjalne wykazy nazw geograficznych, tzw. gazetery narodowe.

Opracowywanie i wydawanie gazeterów narodowych wynika również z realizacji rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjętej na I Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych w 1967 roku w Genewie i ma na celu ujednolicenie nazewni­ctwa geograficznego w poszczególnych państwach. Konferencja ta zaleciła, aby w poszczególnych państwach zostały opracowane i opublikowane wykazy oficjalnie uznanych nazw geograficznych wraz z ich lokalizacją. Oficjalne wykazy powinny zapewnić jednoznaczność w posługiwaniu się nazwami geograficznymi w różnego typu publikacjach i środkach masowego przekazu.

Niniejsza publikacja stanowi pierwszy tom zaplanowanej na kilka lat serii i zawiera wykaz prawie 16 000 standaryzowanych nazw obiektów wodnych, tzw. hydronimów,
z podziałem na dwie części: 1. Wody płynące, źródła, wodospady i 2. Wody stojące, zweryfikowanych i ustalonych przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, działającą od 1997 r. przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykaz nazw wodnych składa się z dwóch części. Tom I. Hydronimy - część 1. Wody płynące, źródła, wodospady zawiera wykaz 8100 nazw cieków: rzek, potoków, strug, strumieni, starych koryt, kanałów i rowów, a także wykazy 136 nazw źródeł i 16 nazw wodospadów. Część druga wykazu hydronimów pt. Wody stojące zawiera 7761 nazw obiektów wód stojących: jezior, stawów, sztucznych zbiorników wodnych, zatok, cieśnin oraz głębi i mielizn.

Uwzględniając zainteresowanie użytkowników zagranicznych wszystkie tytuły, teksty wprowadzające i nagłówki tabel dano także w języku angielskim.