Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wystąpił, w końcu lat siedemdziesiątych, z inicjatywą wydania gazetera narodowego, oferując finansowanie jego przygotowania i druku. Rezultatem wieloletnich prac było opublikowanie w 1991 r. na zlecenie Głównego Geodety Kraju i przygotowanego przez zespół redaktorów Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych tomu Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającego około 28 000 nazw ustalonych przez działającą wówczas przy Urzędzie Rady Ministrów Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

 

Wykaz, liczący 782 strony, składa się z trzech części. W pierwszej podano nazwy województw, gmin i dzielnic większych miast. Druga zawiera nazwy 22 800 miejscowości powyżej 1000 mieszkańców (i innych ważniejszych); przy każdej z nich podano współrzędne geograficzne oraz województwo (w podziale sprzed 1998 r.) i gminę, w których się znajduje. Trzecia część zawiera nazwy około 5200 obiektów fizjograficznych (w tym 2000 nazw rzek i 1800 nazw zbiorników wodnych), również z podaniem ich lokalizacji. Do wykazu załączono 7 barwnych map Polski w skalach 1:1 500 000 i 1:6 000 000: Podział administracyjny (2 mapy), Regiony naturalne (3 mapy), Regiony historyczne i etnograficzne oraz Lasy, parki narodowe i krajobrazowe. Wszystkie tytuły, teksty przedmowy i wstępu oraz objaśnienia dano w językach polskim i angielskim.