Aktualności

 

15 grudnia 2010 r.

    15 grudnia 2010 r. odbyło się 56. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało dokończeniu omówienia wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. Na posiedzeniu omówiono część drugą wykazu dotyczącą nazw terytoriów niesamodzielnych i załącznik z nazwami terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym. Omówiono także wykazy polskich nazw geograficznych z obszarów Australii i Oceanii oraz Antarktyki. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 56. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczone zostały protokoły z 54. i 55. posiedzenia Komisji (zobacz). W dziale „Podział administracyjny Polski” zaktualizowano podział administracyjny na dzień 1 stycznia 2011 r. (zobacz).

    Ukazało się czwarte, gruntownie zmienione i rozbudowane, wydanie przewodnika toponimicznego „Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and Other Users” obejmującego informacje o języku polskim, polskich nazwach geograficznych, mniejszościach narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, standaryzacji nazw geograficznych w Polsce. W przewodniku zawarte zostały także wykazy materiałów źródłowych, słowniki terminów i skrótów używanych na mapach, informacje o podziale administracyjnym Polski wraz z wykazem powiatów i mapą administracyjną oraz słownik dawnych terminów topograficznych i wykaz urzędowo ustalonych nazw w językach mniejszości (zobacz).10 listopada 2010 r.

    10 listopada 2010 r. odbyło się 55. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. Na posiedzeniu omówiono część pierwszą wykazu dotyczącą nazw państw niepodległych. Ponadto Komisja przyjęła plan pracy na rok 2011 i wyjaśniła poprawność kilku nazw omawianych na poprzednich posiedzeniach.  Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 55. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz)13 października 2010 r.

    13 października 2010 r. odbyło się 54. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało dokończeniu omówienia wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Azji – omówiono nazewnictwo z obszarów Tadżykistanu, Tajlandii, Tajwanu, Timoru Wschodniego, Turcji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Wietnamu, Wyspy Bożego Narodzenia, Wysp Kokosowych, Wysp Spratly i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dokończono także omawianie wątpliwości związanych z  polskimi nazwami dla jednostek administracyjnych, w których nazwach oryginalnych pojawia się termin „wilajet”. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 54. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczone zostały protokoły z 52. i 53. posiedzenia Komisji (zobacz). W dziale Nazwy w językach mniejszości w Polsce zaktualizowano wykaz gmin wpisanych do „Urzędowego rejestru gmin, w których jest używany język pomocniczy” oraz spis urzędowo ustalonych nazw w językach mniejszości (zobacz).22 września 2010 r.

    22 września 2010 r. odbyło się 53. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało kontynuowaniu omówienia wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Azji – omówiono nazewnictwo z obszarów Kazachstanu, Kirgistanu, Kuwejtu, Laosu, Libanu, Malediwów, Malezji, Mongolii, Nepalu, Omanu, Pakistanu, Palestyny, Singapuru, Sri Lanki i Syrii. Omówiono także wątpliwości związane z  polskimi nazwami dla jednostek administracyjnych, w których nazwach oryginalnych pojawia się termin „wilajet”. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 53. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz)7 lipca 2010 r.

    7 lipca 2010 r. odbyło się 52. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu założeń do nowego wydania wykazu państw świata. Ponadto przyjęto zasady latynizacji z języka kurdyjskiego oraz wyjaśniono wątpliwości dotyczące kilku nazw geograficznych. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 52. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 51. posiedzenia Komisji (zobacz).

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. nr 107, poz. 897) do zadań Komisji należy m.in. opiniowanie publikacji i wydawnictw z zakresu nazewnictwa geograficznego obiektów położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując to zadanie członkowie Komisji zrecenzowali dwie publikacje nazewnicze, które ukazały się w 2008 r.:
 • Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik nazw osobowych i miejscowych, Wydawnictwo Szkolne PWN – Wydawnictwo Park, Warszawa – Bielsko-Biała 2008;
 • Jan Grzenia, Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Pięciu członków Komisji opracowało cząstkowe recenzje tych publikacji:
 • Romuald Huszcza w zakresie nazewnictwa geograficznego z obszaru Japonii, Chin i Wietnamu,
 • Artur Karp w zakresie nazewnictwa geograficznego z obszaru krajów Azji Południowej,
 • Jarosław Pietrow w zakresie nazewnictwa geograficznego z obszaru Korei Południowej i Północnej,
 • Ewa Wolnicz-Pawłowska w zakresie nazewnictwa geograficznego z obszaru krajów słowiańskich,
 • Bogusław R. Zagórski w zakresie nazewnictwa geograficznego z obszaru Iranu, Afganistanu i krajów arabskich (tzn. krajów, w których język arabski jest przynajmniej jednym z języków oficjalnych) oraz z obszaru Litwy.
Recenzja Słownika nazw osobowych i miejscowych
Recenzja Słownika nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi9 czerwca 2010 r.

    9 czerwca 2010 r. odbyło się 51. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało kontynuowaniu omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Azji – omówiono nazewnictwo z obszarów Indonezji, Iraku, Iranu, Izraela wraz z Jerozolimą, Japonii, Jemenu, Jordanii, Kambodży, Kataru, Korei Południowej i Korei Północnej. Ponadto wyjaśniono wątpliwości dotyczące nazw kilku budowli z obszaru Bliskiego Wschodu, wprowadzono korekty kilku polskich nazw obiektów geograficznych z obszaru Chin oraz przyjęto nową polską nazwę dla prowincji w Pakistanie, dla której została zmieniona nazwa oryginalna. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 51. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 50. posiedzenia Komisji (zobacz).

    Ukazał się 12. zeszyt „Nazewnictwa geograficznego świata” obejmujący ok. 8200 nazw z obszaru 30 państw i terytoriów niesamodzielnych Europy (zobacz). Zeszyt ten zamyka cykl opracowań z nazewnictwem geograficznym poszczególnych rejonów świata. Obecnie opracowywany jest zbiorczy wykaz obejmujący wszystkie polskie nazwy geograficzne świata (egzonimy i pseudoegzonimy) oraz kolejny wykaz nazw państw.
 

26 maja 2010 r.

    26 maja 2010 r. odbyło się 50. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Komisja gościła na posiedzeniu Głównego Geodetę Kraju p. Jolantę Orlińską oraz dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii p. Jerzego Zielińskiego. Pani prezes podziękowała członkom Komisji za dotychczasową owocną współpracę, podkreśliła wagę ustaleń Komisji oraz życzyła dalszych sukcesów w pracach standaryzacyjnych. Wręczyła także każdemu z członków list z podziękowaniami za udział w pracach Komisji. Także p. dyrektor podziękował członkom Komisji za współpracę oraz podkreślił znaczenie ustaleń Komisji, w szczególności w związku z nowo uchwaloną ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, zgodnie z którą ustalenia Komisji staną się integralnym elementem państwowego rejestru nazw geograficznych.

    Po wykonaniu okolicznościowego zdjęcia, wszystkim zebranym przedstawiona została krótka prezentacja przybliżająca historię Komisji, jej bieżące prace oraz plany na przyszłość (zobacz prezentację).


Pamiątkowe zdjęcie z 50. posiedzenia Komisji

Główny Geodeta Kraju p. Jolanta Orlińska (w środku), dyrektor Departamentu Geodezji,
Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej p. Jerzy Zieliński (pierwszy z prawej
w pierwszym rzędzie)
oraz członkowie Komisji (w pierwszym rzędzie od lewej:
S.Kacieszczenko, E.Wolnicz-Pawłowska, K.Przyszewska; w drugim rzędzie:
przewodniczący W.Rudnicki, J.Pietrow, A.Pisowicz, B.Więcław; w trzecim rzędzie:
A.Markowski, R.Huszcza, D.Kalisiewicz, J.Ostrowski; w czwartym rzędzie:
J.Pietruszka, A.Czerny, A.Karp, M.Zych) na pamiątkowym zdjęciu wykonanym
z okazji 50. posiedzenia Komisji.


    W dalszej części posiedzenia kontynuowano omawianie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Azji (omówiono nazewnictwo Gruzji i Indii).


Zaktualizowano stronę internetową Komisji:

 • rozbudowana została anglojęzyczna wersja strony – dodano liczne informacje uwzględniane dotychczas tylko w wersji polskojęzycznej
 • dodano protokół z 49. posiedzenia Komisji (zobacz)
 • dodano listę zmian nazw dokonanych na 50. posiedzeniu Komisji (zobacz)
 • dodano referaty zaprezentowane przez członków Komisji w czasie 10. posiedzenia Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów (zobacz)
 • zamieszczono tłumaczenie na język polski rezolucji przyjętych na dziewięciu Konferencjach ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych (zobacz)
 • zaktualizowano wykaz gmin wpisanych do „Urzędowego rejestru gmin, w których jest używany język pomocniczy” oraz spis urzędowo ustalonych nazw w językach mniejszości (zobacz)
 • dodano linki do internetowych stron krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się nazewnictwem geograficznym (zobacz)
 • dodano informacje o dawnych członkach Komisji (zobacz)