Aktualności

Archiwum aktualności
2010

 

7 grudnia 2011 r.

    7 grudnia 2011 r. odbyło się 66. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało kontynuacji omawiania nazw geograficznych z obszaru Białorusi. Ponadto wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 66. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 65. posiedzenia Komisji (zobacz). W dziale Nazwy w językach mniejszości w Polsce zaktualizowano spis urzędowo ustalonych nazw w językach mniejszości (zobacz).

Ukazał się „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, będący nową publikacją opracowaną przez Komisję we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komisją Ortograficzno-Onomastyczną Rady Języka Polskiego. W wykazie umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym (zobacz).


23 listopada 2011 r.

    23 listopada 2011 r. odbyło się 65. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu zmian i uzupełnień do nazewnictwa wcześniej omawianych obszarów (Azja, Afryka, Ameryka Północna, Antarktyda, Oceania) oraz kontynuacji omawiania nazw geograficznych z obszaru Białorusi. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 65. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 64. posiedzenia Komisji (zobacz).

W wyniku podziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Główny Geodeta Kraju, a wraz z nim Komisja
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 18 listopada podlegają Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji. W ministerstwie tym znalazła się również Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, jest ono odpowiedzialne także za nazwy w językach mniejszości – kontynuowane jest zatem przyporządkowanie krajowych i zagranicznych spraw nazewniczych jednemu resortowi.

26 października 2011 r.

    26 października 2011 r. odbyło się 64. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało przyjęciu założeń do wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęciu planu pracy Komisji na rok 2012 oraz omówieniu nazw geograficznych z obszaru Białorusi. Ponadto przyjęto zasady transliteracji języka berberskiego oraz wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 64. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 63. posiedzenia Komisji (zobacz).

28 września 2011 r.

    28 września 2011 r. odbyło się 63. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu uwag MSZ do wykazu nazw państw, kontynuowaniu omówienia wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Litwy oraz omówieniu nazw geograficznych nadanych przez polskie ekspedycje antarktyczne. Ponadto wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 63. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 62. posiedzenia Komisji (zobacz).

Dzięki uprzejmości Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w dziale „Podział administracyjny Polski” zamieszczony został plik z rastrową wersją mapy administracyjnej Polski w skali 1:500 000 (zobacz). Jest to jedna z trzech ściennych map (dwie pozostałe to mapa ogólnogeograficzna i mapa krajobrazowa) wydanych w sierpniu br. – mapy są do nabycia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na mapie na obszarach graniczących z Polską podano nazewnictwo zgodne z zaleceniami Komisji – pod nazwami lokalnymi zamieszczono polskie egzonimy zgodne z wykazami Nazewnictwo geograficzne świata oraz późniejszymi zmianami nazw, natomiast przypadku nazw z obszaru Rosji, Białorusi i Ukrainy podano zapis w zalecanej przez Komisję transliteracji. Na mapach uwzględniono także ustalone nazwy w językach mniejszości – dotyczy to zarówno nazw z terenów leżących poza granicami Polski (np. nazwy łużyckie w Niemczech, czy polskie w Czechach), jak i nazw miejscowości w Polsce (uwzględniono nazwy białoruskie, kaszubskie, litewskie, łemkowkie i niemieckie).

15 czerwca 2011 r.

    15 czerwca 2011 r. odbyło się 62. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało kontynuowaniu omówienia wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Litwy. Ponadto wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 62. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 61. posiedzenia Komisji (zobacz). W dziale Nazwy w językach mniejszości w Polsce zaktualizowano spis urzędowo ustalonych nazw w językach mniejszości (zobacz).


18 maja 2011 r.

    18 maja 2011 r. odbyło się 61. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Litwy – omówiono część nazw miejscowości oraz ustalono polskie terminy dla rodzajów jednostek administracyjnych. Ustalono także zasady standaryzowania polskich nazw nawiązujących do endonimów historycznych, a nie współczesnych oraz zasady zapisu nazw miejscowości zawierających liczebnik porządkowy. Ponadto wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń oraz omówiono nowy system latynizacji języka gruzińskiego. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 61. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 60. posiedzenia Komisji (zobacz).

W numerze 1 z 2011 r. Polskiego Przeglądu Kartograficznego ukazała się notatka o opracowanym przez Komisję przewodniku toponimicznym.


2-6 maja 2011 r.

       W dniach 2-6 maja 2011 roku w wiedeńskiej siedzibie ONZ odbyła się 26. Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych (UNGEGN). Wzięło w niej udział 187 ekspertów z 59 państw, 3 agend ONZ oraz 8 organizacji międzynarodowych. Na sesję zgłoszone zostały 92 referaty, zaprezentowano także 13 dokumentów technicznych Sekretariatu UNGEGN oraz odbyło się 8 prezentacji specjalnych (teksty wszystkich nadesłanych referatów dostępne są na internetowej stronie UNGEGN). Delegacja polska przesłała 6 referatów (zobacz referaty). Obrady zostały podzielone na 23 części, z których cztery można zaliczyć do organizacyjnych, dziesięć dotyczyło działalności związanej z zakresem zainteresowań grup roboczych UNGEGN, a dziewięć dotyczyło innych zagadnień toponimicznych.
    Przy okazji 26. Sesji odbyły się krótkie posiedzenia poszczególnych sekcji regionalnych UNGEGN oraz grup roboczych UNGEGN. Przedstawiciele Polski uczestniczyli w nieformalnym posiedzeniu Sekcji Regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz 11. posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Egzonimów
.

20 kwietnia 2011 r.

 20 kwietnia 2011 r. odbyło się 60. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ameryki Południowej. Ponadto wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 60. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 59. posiedzenia Komisji (zobacz).


30 marca 2011 r.

    30 marca 2011 r. odbyło się 59. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu dokończono omawianie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ameryki Północnej, wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń, omówiono uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego odnośnie do wykazu nazw państw oraz omówiono nowe systemy latynizacji języka ukraińskiego i białoruskiego. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 59. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 58. posiedzenia Komisji (zobacz).


23 lutego 2011 r.

    23 lutego 2011 r. odbyło się 58. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Afryki (dokończono omawianie nazewnictwo z obszaru tego kontynentu rozpoczęte na poprzednim posiedzeniu) oraz Ameryki Północnej (omówiono nazewnictwo z obszaru części państw i terytoriów). Ponadto przedstawiono zagadnienia standaryzacji nazw geograficznych z obszaru Antarktyki i omówiono kilka spraw bieżących. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 58. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 57. posiedzenia Komisji (zobacz).

9-11 lutego 2011 r.

    W dniach 9-11 lutego 2011 r. w Zagrzebiu odbyło się 20. Posiedzenie Grupy Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zorganizowane zostało przez Chorwacki Instytut Geodezyjny (Hrvatski geodetski institut) i Państwową Administrację Geodezyjną Republiki Chorwacji (Državna geodetska uprava Republike Hrvatske), a przewodniczył mu Željko Hećimović – przewodniczący Grupy Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W posiedzeniu uczestniczyły 43 osoby – z 12 krajów członków Grupy Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
    W czasie posiedzeń zaprezentowano 18 z przesłanych referatów, a także raporty narodowe (wszystkie przesłane referaty dostępne są na stronie internetowej Grupy). Delegacja polska przedstawiła raport Polski za lata 2009-2011 oraz referaty o wydanych w 2010 roku przewodniku toponimicznym i 12. zeszycie "Nazewnictwa geograficznego świata" (zobacz referaty).

 

26 stycznia 2011 r.

    26 stycznia 2011 r. odbyło się 57. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Afryki – omówiono nazewnictwo z obszaru połowy państw tego kontynentu. Ponadto wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń oraz omówiono niektóre kwestie poruszane w pismach do Komisji. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 57. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 56. posiedzenia Komisji (zobacz).