Aktualności

Archiwum aktualności
2011
2010

 

19 grudnia 2012 r.

    19 grudnia 2012 r. odbyło się 76. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono systemy latynizacji dla języków urdu i arabskiego, a także rozpoczęto omawianie nazw geograficznych z obszaru państw europejskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 76. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwały z 75. posiedzenia (zobacz).

28 listopada 2012 r.

    28 listopada 2012 r. odbyło się 75. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono systemy latynizacji dla języków: hindi, nepalskiego, bengalskiego, syngaleskiego i malediwskiego, a także kontynuowano omawianie nazewnictwa form podmorskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 75. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwały z 74. posiedzenia (zobacz).

7 listopada 2012 r.

    7 listopada 2012 r. odbyło się 74. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu uczestniczył Główny Geodeta Kraju – Kazimierz Bujakowski, który poinformował o rezygnacji Waldemara Rudnickiego z pełnienia funkcji przewodniczącego oraz z członkostwa w Komisji oraz powołał na nowego przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Ewę Wolnicz-Pawłowską. Na posiedzeniu także przyjęto plan pracy Komisji na 2013 rok, omówiono systemy latynizacji dla języków: bułgarskiego, hebrajskiego, kazachskiego, perskiego i ukraińskiego, a także kontynuowano omawianie nazewnictwa form podmorskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 74. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwała z 73. posiedzenia (zobacz).

5 września 2012 r.

    5 września 2012 r. odbyło się 73. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie zostało poświęcone głównie sprawom bieżącym – sprawozdaniu z 10. Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych, propozycjom MSZ odnośnie do zmian w wykazie nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, akceptacji materiałów opracowanych dla Komisji w ramach umów GUGiK-u, odpowiedziom na pisma oraz wyjaśnieniom dotyczącym niektórych nazw. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 73. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwała z 72. posiedzenia (zobacz).

31 lipca – 9 sierpnia 2012 r.

    W dniach 31 lipca – 9 sierpnia 2012 roku odbyła się w Nowym Jorku 10. Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych. Uczestniczyło w niej 286 delegatów z 74 państw, 4 agend ONZ i 7 organizacji międzynarodowych, a na posiedzenie przesłano łącznie 181 referatów i raportów, a także 9 dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN i 5 oficjalnych oświadczeń delegacji. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz). Polskę reprezentowało dwoje przedstawicieli Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Katarzyna Przyszewska i Maciej Zych). Delegacja polska zaprezentowała 4 referaty dotyczące: nazw w językach mniejszości w Polsce, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, nowego wykazu polskich nazw geograficznych świata oraz wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. Przesłano także raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2007-2012. Referaty i raport zamieszczone są na osobnej podstronie (zobacz). W czasie Konferencji Polska zgłosiła oficjalnie akces do Sekcji Bałtyckiej UNGEGN jako jej piąty członek (dotychczasowi członkowie to Estonia, Litwa, Łotwa i Rosja) – dotychczas Polska była obserwatorem w tej sekcji, a pełnoprawnym członkiem była wyłącznie w Sekcji Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
    Konferencja zakończyła się przyjęciem rezolucji oraz raportu. Przyjęto rezolucje dotyczące: organizacji 11. Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz 28. Sesji UNGEGN, kryteriów przyjmowania i oceniania natury nazw geograficznych jako dziedzictwa kulturowego, odradzania komercjalizacji nazw geograficznych, podziału na dwie dotychczasowej Sekcji Azji Południowo-Wschodniej i Południowo-Zachodniego Pacyfiku, zasad latynizacji dla języków białoruskiego, bułgarskiego, perskiego i ukraińskiego, wsparcia prac nad standaryzacją nazw geograficznych oraz internetowych kursów toponimicznych.

20 czerwca 2012 r.

    20 czerwca 2012 r. odbyło się 72. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono  nazwy geograficzne z obszaru Czech oraz rozpoczęto omawiać nazwy form podmorskich, zmieniono także kilka innych nazw. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 72. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwała z 71. posiedzenia (zobacz). Na osobnej stronie zamieszczone zostały robocze wykazy polskich nazw geograficznych świata (zobacz). Dodano także aktualizację nr 3 do wykazu nazw państw (zobacz).

30 maja 2012 r.

    30 maja 2012 r. odbyło się 71. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono  nazwy geograficzne z obszaru Czech, zmieniono także kilka nazw z obszaru Indii. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 71. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwała z 70. posiedzenia Komisji (zobacz).

16-18 maja 2012 r.

    W dniach 16-18 maja 2012 roku w Gdańsku odbyło się połączone posiedzenie Grup Roboczych UNGEGN ds. Egzonimów oraz ds. Systemów Latynizacji. Organizatorem spotkania był Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Grupa Robocza ds. Egzonimów. W spotkaniach uczestniczyło 29 osób reprezentujących 19 państw z czterech kontynentów. Polskę reprezentowali przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (p.o. Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek i dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Jerzy Zieliński), Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Katarzyna Przyszewska, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Bogusław R. Zagórski i Maciej Zych) oraz Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (Jan Wendt). W czasie posiedzenia Grupy Roboczej ds. Egzonimów zaprezentowano 19 referatów – trzy z nich wygłosili członkowie Komisji (E. Wolnicz-Pawłowska omówiła nazwy w językach mniejszości w Polsce; B. Zagórski polskie egzonimy obiektów geograficznych z obszaru państw arabskich; M. Zycha o opracowywaniu nowego wykazu polskich nazw geograficznych świata i problemach wynikających z niejednoznaczności w definicji egzonimu przyjętej przez UNGEGN). Krótkie posiedzenie Grupy Roboczej ds. Systemów Latynizacji poświęcone zostało informacjom o systemach latynizacji – zarówno o tych zgłoszonych do przyjęcia w czasie X Konferencji ONZ, jak i o innych, o których dotarły informacje dotyczące zmian wprowadzanych lokalnie.


25 kwietnia 2012 r.

    25 kwietnia 2012 r. odbyło się 70. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych, dokończono omawianie nazw geograficznych z obszaru Ukrainy, wyjaśniono wątpliwości odnośnie do kilku nazw z poprzednich posiedzeń. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 70. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół i uchwała z 69. posiedzenia Komisji (zobacz).

21 marca 2012 r.

    21 marca 2012 r. odbyło się 69. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący zmiany krótkiej nazwy dla Republiki Związku Mjanmy, kontynuowano także omawianie nazw geograficznych z obszaru Ukrainy. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 69. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 68. posiedzenia Komisji oraz dodano teksty uchwał z poszczególnych posiedzeń (zobacz).

26 marca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012 poz. 309). Określono w nim m.in. zasady funkcjonowania rejestru polskich nazw geograficznych świata, stanowiącego obok rejestru nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej część państwowego rejestru nazw geograficznych, oraz tryb przekazywania przez Komisję nazw do tego rejestru. Rozporządzenie wchodzi w życie 10 kwietnia.


22 lutego 2012 r.

    22 lutego 2012 r. odbyło się 68. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2011 roku oraz omówieniu nazw geograficznych z obszaru Ukrainy. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 68. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 67. posiedzenia Komisji (zobacz).

Na stronie Wykaz nazw państw zamieszczona została angielskojęzyczna wkładka do wykazu zawierająca tłumaczenia części wstępnej publikacji ("Przedmowa", "Wprowadzenie", "Przyjęte zasady latynizacji na alfabet łaciński z języków posługujących się innymi formami zapisu", "Objaśnienie skrótów i znaków") oraz polsko-angielskie słowniki nazw państw, terytoriów i języków, a także tłumaczenia
przypisów znajdujących się w zasadniczej części wykazu.


25 stycznia 2012 r.

    25 stycznia 2012 r. odbyło się 67. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu zmian i uzupełnień do nazw ruin osiedli, przyjęciu polskich nazw rejonów Litwy i Białorusi oraz kontynuacji omawiania nazw geograficznych z obszaru Białorusi. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 67. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz). W dziale „Posiedzenia KSNG” zamieszczony został protokół z 66. posiedzenia Komisji (zobacz).