Aktualności

Archiwum aktualności
2013
2012
2011
2010

 


Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych

    Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała polskie tłumaczenie „Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych” opracowanego przez Grupę Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Jest to wierne tłumaczenie angielskiej wersji słownika UNGEGN z 2002 roku, wraz z „Uzupełnieniem” przyjętym przez UNGEGN w 2007 roku. Załącznikiem do słownika jest polsko-angielski indeks terminów. Więcej informacji oraz sama publikacja zamieszczone zostały na osobnej stronie.19 listopada 2014 r.

    19 listopada 2014 r. odbyło się 86. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu przyjęto plan pracy Komisji na 2015 rok oraz omówiono inne sprawy bieżące. Ponadto omówiono wpływającą do Komisji korespondencję, kontynuowano omawianie założeń do wykazu polskich nazw budowli, a także podjęto ustalenia odnośnie do niektórych polskich nazw geograficznych. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 86. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


5 listopada 2014 r.

    5 listopada 2014 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się polsko-czesko-słowackie sympozjum dotyczące słownika terminologii używanej przy standaryzacji nazw geograficznych oraz wymiany doświadczeń z prac komisji nazewniczych poszczególnych państw. Było ono drugim tego typu spotkaniem – poprzednie, z udziałem przedstawicieli Czech i Polski, odbyło się 8 listopada 2013 roku w Pradze. W spotkaniu wzięło udział 12 osób – 6 z Polski (przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii), 4 z Czech (przedstawiciele Komisji Nazewniczej Czeskiego Urzędu Geodezyjnego i Katastralnego) oraz 2 ze Słowacji (przedstawiciele Komisji Nazewniczej Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej). W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały kwestie związane z nazewnictwem w Polsce: prace obu komisji nazewniczych, założenia nowego opracowania słownika terminów, nazwy obiektów transgranicznych położonych na granicy polsko-czeskiej, stosowanie nazw mniejszościowych, funkcjonowanie Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. W drugiej części spotkania omówiono zakres prac Komisji Nazewniczej Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej oraz Komisji Nazewniczej Czeskiego Urzędu Geodezyjnego i Katastralnego, problematyczne hasła znajdujące się w słowniku UNGEGN „Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names”, prace związane z opracowaniem słownika terminologicznego International Council of Onomastic Sciences. Obszerna informacja o spotkaniu została zamieszczona na stronie GUGiK-u (zobacz).24 września 2014 r.

    24 września 2014 r. odbyło się 85. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono głównie sprawy bieżące związane ze spotkaniami międzynarodowymi. Ponadto omówiono wpływającą do Komisji korespondencję, kontynuowano omawianie założeń do wykazu polskich nazw budowli, a także podjęto ustalenia odnośnie do niektórych polskich nazw geograficznych. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 85. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


20-22 sierpnia 2014 r.

    W dniach 18-22 sierpnia 2014 r. odbyła się w Krakowie, pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej zatytułowana „Zmiany – Wyzwania – Odpowiedzialność”. W obradach udział wzięło 1335 uczestników, reprezentujących 64 kraje świata. W czasie konferencji, w dniach 20-22 sierpnia, odbyło się pięć sesji toponimicznych, zatytułowanych „Toponimia – geograficzne aspekty nazw miejscowych”, zorganizowanych wspólnie przez Komisję Toponomastyczną Międzynarodowej Unii Geograficznej i Grupę Roboczą ds. Toponomastyki Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Zaprezentowano w ich czasie 16 referatów. Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych reprezentował w czasie tych sesji Bogusław R. Zagórski, który przedstawił referat dotyczący studium toponomastycznego osmańsko-tureckiej mapy Polski z początku XX wieku.


5-7 czerwca 2014 r.

    W dniach 5-7 czerwca 2014 r. odbyło się w Hermagorze (Karyntia w Austrii) 16. Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Egzonimów. Organizatorem spotkania byli Grupa Robocza ds. Toponimii w Kartografii Austriackiej Komisji Kartograficznej i Grupa Robocza UNGEGN ds. Egzonimów i jej przewodniczący Peter Jordan. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób, reprezentujących 17 państw. Polskę reprezentowali dwaj przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Bogusław R. Zagórski i Maciej Zych. W czasie posiedzenia zaprezentowano 20 referatów, przedstawiciele Komisji wygłosili referaty dotyczące stosowania nazw z obszaru Polski w atlasach geograficznych wydanych w Iranie oraz „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” i spostrzeżeń dotyczące propozycji nowych definicji egzonimu i endonimu. Na posiedzeniu dyskutowano także propozycje zmiany dotychczasowych definicji egzonimu i endonimu – ostatecznie ustalono, że definicje te nie zostaną zmienione.


28 kwietnia – 2 maja 2014 r.

    W dniach 28 kwietnia – 2 maja odbyła się w Nowym Jorku 28. Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych. Uczestniczyło w niej 164 delegatów z 53 państw oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Na sesję przesłano łącznie 81 referatów i raportów, a także 10 dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN, zaprezentowano także sześć prezentacji specjalnych. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz). Ponadto sesji towarzyszyła prezentacja posterów, na której dziewięć państw przedstawiło zagadnienia toponimiczne. Polskę reprezentował Maciej Zych z Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawił 3 referaty dotyczące: wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, analizy terminograficznej „Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych” (głównym autorem referatu jest Marek Łukasik), urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata. Ponadto przesłany został raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2012-2014, który został włączony do raportów sekcji regionalnych UNGEGN, których członkiem jest Polska: Bałtyckiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Referaty i raport zamieszczone zostały na osobnej podstronie (zobacz).


23 kwietnia 2014 r.

    23 kwietnia 2014 r. odbyło się 84. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu m.in. omawiano kwestę przedstawiania w wykazach nazw z obszarów spornych, zasad opracowywania wykazów obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowania wykazu polskich nazw budowli, a także podjęto ustalenia odnośnie do niektórych polskich nazw geograficznych. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 84. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


3-4 marca 2014 r.

    W dniach 3-4 marca odbyło się w Görlitz polsko-niemieckie sympozjum na temat nazw geograficznych. Zorganizowane ono zostało przez niemiecką Stałą Komisję ds. Nazw Geograficznych (Ständiger Ausschuss für geographische Namen – StAGN) przy Federalnej Agencji Kartografii i Geodezji (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) przy współudziale Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób: 26 członków StAGN z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, 6 przedstawicieli Polski (w tym ze strony KSNG: Janusz Gołaski, Katarzyna Przyszewska, Ewa Wolnicz-Pawłowska i Maciej Zych) oraz zaproszeni goście z Görlitz. Na sympozjum wygłoszono 10 referatów – 4 niemieckie i 6 polskich. W referatach zaprezentowanych przez członków KSNG omówiono: zakres zadań i kompetencje dwóch działających w Polsce komisji nazewniczych; zasady ustalania nazewnictwa geograficznego w Polsce oraz funkcjonowania państwowego rejestru nazw geograficznych; projekt odzyskiwania historycznych nazw słowiańskich na obszarze Pojezierza Wałeckiego; kwestie stosowania w Polsce nazewnictwa w językach mniejszości.


26 lutego 2014 r.

    26 lutego 2014 r. odbyło się 83. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu m.in. przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2013 roku i omówiono zasady latynizacji nazw geograficznych zapisywanych w oryginale pismem łemkowskim i hebrajskim, przyjęto zmiany w nazwach kilku jednostek administracyjnych oraz omówiono kwestie związane z językami urzędowymi państw i jednostek administracyjnych, w tym zasadami ich latynizacji.

Na stronie z zasadami latynizacji z języków posługujących się niełacińskimi systemami zapisu dodane zostały nowo przyjęte zasady dla języków: amharskiego, hebrajskiego i łemkowskiego.