Aktualności

Archiwum aktualności:
2019 2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 
16 grudnia 2020 r.

    16 grudnia 2020 r. odbyło się 112. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru Estonii, Litwy i Łotwy oraz omówiono kwestie nazw kilku miejscowości z obszaru Ukrainy. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 112. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).2 grudnia 2020 r.

    2 grudnia 2020 r. odbyło się 111. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu kontynuowano omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej oraz omówiono kwestie nazewnicze do wyjaśnienia lub ustalenia. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 111. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).18 listopada 2020 r.

    18 listopada 2020 r., po kilkumiesięcznym zawieszeniu aktywności, odbyło się 110. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Było to pierwsze posiedzenie, które odbywało się w trybie wideokonferencji, było ono także krótsze niż dotychczasowe posiedzenia odbywające się w trybie stacjonarnym. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto plan prac Komisji na 2021 rok, omówiono sprawy bieżące oraz omówiono kwestie nazewnicze do wyjaśnienia lub ustalenia, które pojawiły się od poprzedniego posiedzenia, w tym kwestie wynikające z napływającej do Komisji korespondencji. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 110. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).4 marca 2020 r.

    4 marca 2020 r. odbyło się 109. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2019 r. oraz kontynuowano omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej, a także omówiono sprawy bieżące. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 109. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


2. wydanie „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata


    Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował drugie wydanie „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” opracowanego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych. Publikacja ta jest aktualizacją wydania 1. z 2013 r. i uwzględniono w niej uchwały Komisji podjęte do dnia 20 listopada 2019 roku. W publikacji wymienione zostały polskie nazwy dla 13 599 obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Dla wymienionych w wykazie obiektów podane zostały polskie nazwy oraz odpowiadające im nazwy oryginalne (endonimy). Po nazwach zamieszczone zostały współrzędne geograficzne obiektu.
    Wykaz podzielony został na osiem części (rozdziałów): siedem z nich odpowiada tradycyjnie wydzielanym częściom świata (Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii i Oceanii, Antarktyce), ósma poświęcona została obiektom podmorskim. Następnie zamieszczono nazwy według uporządkowanych alfabetycznie państw i terytoriów niesamodzielnych; nazwy obiektów geograficznych z obszarów poszczególnych państw lub terytoriów ułożone zostały z podziałem na kategorie.

    Zobacz więcej


Informacja w sprawie nazwy „Holandia”

    W związku z doniesieniami prasowymi odnośnie do zmiany przez holenderski rząd krótkiej formy nazwy Królestwa Niderlandów z Holandia na Niderlandy, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju informuje, że nie nastąpiła zmiana nazwy tego państwa. W październiku 2019 r. rząd holenderski podjął decyzję o „rebrandingu” w ramach nowej strategii turystycznej, wzywając holenderskie instytucje, uniwersytety, urzędy i ambasady itp. do posługiwania się od 1 stycznia 2020 r. w relacjach zagranicznych wyłącznie angielską formą „the Netherlands”. Decyzja ta ma jednak charakter wyłącznie wewnątrzkrajowej instrukcji i nie wiąże się z apelem do innych państw o dostosowanie się do tej zmiany. W związku z tym stosowanej w języku polskim nazwy Holandii sprawa ta nie dotyczy. 
    Prowadzona przez władze holenderskie kampania marketingowa ma pokazać, że państwo to obejmuje również inne tereny niż dwie prowincje z „Holandią” w nazwie (tj. Holandię Północną i Holandię Południową). Wiąże się to także ze zmianą logo promującego kraj na połączenie liter NL ze stylizowanym tulipanem, które zastąpi poprzednie tzw. ‘Holland tulip’. Nowe logo zostało wprowadzone przez Minister Handlu Zagranicznego i Współpracy Rozwojowej.
    W związku z powyższym zalecana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych polska nazwa (polski egzonim) dotycząca skróconej nazwy państwa, tj. „Holandia”, pozostaje obecnie bez zmian. Także bez zmian pozostaje polska oficjalna (długa) nazwa tego państwa, tj. Królestwo Niderlandów.
    Aktualny, na bieżącą aktualizowany, „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” zawierający zalecane, uzgodnione z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskie nazwy wszystkich państw zamieszczony jest na stronie: http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php.