Nazwy państw (2006)

W wykazie Nazwy państw umieszczono 191 państw będących członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Watykan. Podano poprawną pisownię ich nazw, którą Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski zaleca do powszechnego użytku. Zawarte w wykazie nazwy powinno się stosować w tekstach pisanych i mówionych w języku polskim, w szczególności na mapach, w encyklopediach, przewodnikach turystycznych i podręcznikach, w prasie, radiu i telewizji. Publikacja uwzględnia uchwały Komisji podjęte do dnia 26 października 2005 roku.

 

Zawarte w wykazie oficjalne nazwy państw konsultowano z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, którego przedstawiciel wchodzi w skład Komisji. Tylko w wyjątkowych przypadkach formy zalecane przez Komisję: Związek Birmański, Republika Macedonii, Republika Mołdawii, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej różnią się od form, które stosuje się w tekstach oficjalnych: Związek Myanmar, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Mołdowy, Republika Côte d'Ivoire.

Dla każdego państwa podano jego polską skróconą i oficjalną (pełną) nazwę oraz nazwy skróconą i oficjalną (pełną) w językach oficjalnych danego państwa.