Wykaz państw i terytoriów (2003)

 

W 1997 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował "Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców" opracowane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski. Drugie wydanie tego wykazu zostało zweryfikowane i zaktualizowana w stosunku do poprzedniej publikacji, na podstawie uchwał podjętych przez Komisję do dnia 29 października 2003 r.

Wprowadzono następujące zmiany względem wydania z 1997 r.:

 • Uwzględniono zmiany nazw państw i stolic, które zaszły od tego czasu
 • Zamiast niektórych nazw spolszczonych zalecono formy oryginalne
 • Zalecono użycie tylko jednej nazwy dla tego samego państwa
 • Zweryfikowano formy przymiotników od nazw geograficznych oraz nazwy mieszkańców
 • Nowy wykaz jest uporządkowany alfabetycznie.

W opracowywaniu wykazu brali udział zarówno geografowie jak i językoznawcy, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Głównego Geodety Kraju oraz Zarządu Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. W wykazie uwzględniono 192 państwa niepodległe, a jego uzupełnieniem są dwa dodatki. Pierwszy zawiera 64 terytoria niesamodzielne – terytoria zależne i terytoria o nieustalonym statusie, w tym rzadko wymieniane drobne terytoria amerykańskie (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Midway, Navassa, Palmyra i Wake), terytoria antarktyczne (Australijskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Dependencja Rossa, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Wyspa Piotra I oraz Ziemia Królowej Maud) oraz Cypr Północny, Palestynę, Saharę Zachodnią i Tajwan. W dodatku drugim wymieniono 64 terytoria autonomiczne wchodzące w skład 16 państw, w tym 32 terytoria (republiki, obwody i okręgi) Rosji.
Dla każdego państwa podano następujące informacje:

 • skróconą polską nazwę państwa w mianowniku, dopełniaczu i miejscowniku
 • oficjalną (rozwiniętą) polską nazwę państwa
 • nazwę języka lub języków urzędowych danego państwa
 • skróconą nazwę państwa w języku (językach) urzędowym
 • pełną oficjalną nazwę państwa w języku (językach) urzędowym
 • przymiotnik od polskiej nazwy państwa
 • polskie nazwy obywateli państwa w rodzaju męskim i żeńskim liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej rodzaju męskiego
 • nazwę stolicy (lub stolic) państwa używaną w języku polskim
 • nazwę stolicy (lub stolic) w języku (językach) urzędowych
 • przymiotnik od polskiej nazwy stolicy (stolic)
 • polskie nazwy mieszkańców stolicy (stolic) w rodzaju męskim i żeńskim liczby
 • pojedynczej oraz w liczbie mnogiej rodzaju męskiego
 • wymowę tych nazw państw i ich stolic używanych w języku polskim, które mogą sprawiać trudność

Analogiczne informacje jak te dotyczące państw podano również przy terytoriach niesamodzielnych i autonomicznych, jedynie zamiast nazw obywateli podano nazwy mieszkańców danego terytorium. Dodatkową informacją podaną przy terytoriach jest przynależność polityczna i ustrój.
W wykazie podano wszelkie dostępne informacje o nazwach w urzędowych językach państw i terytoriów, uwzględniając nazwy państw i terytoriów oraz ich stolic w tych językach. Dzięki temu wykaz zawiera najobszerniejsze informacje o oficjalnych nazwach państw i terytoriów jakie kiedykolwiek były opublikowane w Polsce, uwzględniając nazwy w 121 językach urzędowych. Załącznikiem do wykazu jest mapa Świat - państwa i terytoria niesamodzielne 2003, której jedną z zalet jest pokazanie aktualnego podziału na pięć oceanów, gdzie obok Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego uwzględniony jest również Ocean Arktyczny i Ocean Południowy.