Wykaz państw i terytoriów (2007)

 

Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców (wyd. 3, 2007)


W 1997 roku Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej opublikowała pierwsze wydanie wykazu Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców obejmującego zarówno nazwy państw niepodległych, jak i terytoriów niesamodzielnych oraz autonomicznych. W 2003 roku ukazało się jego drugie wydanie. W ciągu czterech lat od wydania poprzedniego wykazu nastąpiły liczne zmiany w nazewnictwie, zmieniono również zalecane w Polsce zasady latynizacji dla kilku języków posługujących się niełacińskimi systemami pisma. Trzecie wydanie wykazu Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców ukazało się w połowie 2007 roku, a dane w nim zawarte zostały uaktualnione na początek lipca 2007 roku. W wykazie tym uwzględniono 193 państwa niepodległe, 72 terytoria niesamodzielne i terytoria o nieustalonym lub spornym statusie, a także 34 terytoria autonomiczne.

Dla każdego państwa podano następujące informacje:

 • skróconą polską nazwę państwa w mianowniku, dopełniaczu i miejscowniku
 • oficjalną (rozwiniętą) polską nazwę państwa
 • nazwę języka lub języków urzędowych danego państwa
 • skróconą nazwę państwa w języku (językach) urzędowym
 • pełną oficjalną nazwę państwa w języku (językach) urzędowym
 • przymiotnik od polskiej nazwy państwa
 • polskie nazwy obywateli państwa w rodzaju męskim i żeńskim liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej rodzaju męskiego
 • nazwę stolicy (lub stolic) państwa używaną w języku polskim
 • nazwę stolicy (lub stolic) w języku (językach) urzędowych
 • przymiotnik od polskiej nazwy stolicy (stolic)
 • polskie nazwy mieszkańców stolicy (stolic) w rodzaju męskim i żeńskim liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej rodzaju męskiego
 • wymowę tych nazw państw i ich stolic używanych w języku polskim, które mogą sprawiać trudność

Analogiczne informacje jak te dotyczące państw podano również przy terytoriach niesamodzielnych i autonomicznych, jedynie zamiast nazw obywateli podano nazwy mieszkańców danego terytorium. Dodatkową informacją podaną przy terytoriach jest przynależność polityczna i ustrój.
W wykazie podano wszelkie dostępne informacje o nazwach w urzędowych językach państw i terytoriów, uwzględniając nazwy państw i terytoriów oraz ich stolic w tych językach. Dzięki temu wykaz zawiera najobszerniejsze informacje o oficjalnych nazwach państw i terytoriów jakie kiedykolwiek były opublikowane w Polsce, uwzględniając nazwy w 123 językach urzędowych.

Wykaz nazw państ w świata, ich stolic i mieszkańców (wyd. 3, 2007)

Aktualizacja wykazu (maj 2009)

 
Archiwalne wykazy nazw państw: