Wykaz nazw państw

 

Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd. 3, 2015)

Wykaz jest publikacją opracowaną przez Komisję jako realizacja zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków wprowadzonego nowelizacją rozporządzenia z 2009 roku.
W wykazie umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym. Publikacja uwzględnia uchwały Komisji podjęte do dnia 4 listopada 2015 roku.
Zawarte w wykazie nazwy państw, terytoriów i ich stolic uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypisy wyjaśniające status państw i terytoriów albo ich nazwy pochodzą od MSZ. Przymiotniki od nazw państw i terytoriów oraz nazwy mieszkańców podano zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego. Również z językoznawcami konsultowana była podana w wykazie odmiana nazw.

Dla każdego państwa podano następujące informacje:

  • skróconą polską nazwę państwa w mianowniku, dopełniaczu i miejscowniku
  • oficjalną (rozwiniętą) polską nazwę państwa w mianowniku, a w przypadku nazw, których odmiana może sprawiać kłopoty, również w dopełniaczu i miejscowniku
  • nazwę języka lub języków urzędowych danego państwa
  • skróconą nazwę państwa w języku (językach) urzędowym
  • pełną oficjalną nazwę państwa w języku (językach) urzędowym
  • przymiotnik od polskiej nazwy państwa
  • polskie nazwy obywateli państwa w rodzaju męskim i żeńskim liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej rodzaju męskiego
  • nazwę stolicy (lub stolic) państwa używaną w języku polskim
  • nazwę stolicy (lub stolic) w języku (językach) urzędowych

Analogiczne informacje jak te dotyczące państw podano również przy terytoriach niesamodzielnych i o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym, jedynie zamiast nazw obywateli podano nazwy mieszkańców danego terytorium. Dodatkową informacją podaną przy terytoriach jest przynależność polityczna.

Zgodnie z § 3 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych publikowany jest w celu stosowania przez podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz publikację

Mapa: Świat – państwa i terytoria niesamodzielne 2015 [plik pdf]
Mapa: Świat – państwa i terytoria niesamodzielne 2015 [plik png]


Zmiany w polskim nazewnictwie państw i terytoriów niesamodzielnych (przyjęte przez Komisję od 2002 roku)

 

Archiwalne wykazy nazw państw: